Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(5) )

Články
Prusák J.: Vydávanie a zrušovanie všeobecne záväzných nariadení obce v systéme tvorby slovenského práva ... 425
Krsková A.: Otázniky nad profesijným tajomstvom ... 443
Barinková M. - Dobrovičová G.: Pramene práva a kolektívne zmluvy ... 456
Barancová E.: Realizácia subjektívnych práv a právnych povinností v pracovnoprávnych vzťahoch ... 463
Prochotský F.: Poistenie zodpovednosti za škodu ... 470
Grúň Ľ.: Štyridsať rokov od štátnej monopolizácie devízového hospodárstva v Československu ... 482
Černejová A.: Postavenie a právomoc úradu pre hospodársku súťaž na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách ... 497
Hamala R.: Východiská a podoby zahraničnej politiky škandinávskych krajín ... 508
Zavacká K.: Pohľad na tradíciu parlamentarizmu v Československu ... 517

Z vedeckého života
Azud J.: otázniky bezpečnosti štátov KBSE (Na okraj seminára Fóra pre vzájomnú bezpečnosť KBSE o kódexe správania sa štátov v ich vzájomných vzťahoch) ... 522
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky. Ročník 1993 ... 526

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET