Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(5) )

Články
Weinberger O.: Demokracie mezi propagandou a otevřenou společností ... 441
Bárány E.: Čo je právo? ... 449
Rozin E.: Pramene idey právneho štátu ... 467
Somorová Ľ.: Súčasná situácia v trendoch právnej ochrany národnostných menšín ... 475
Drgonec J.: Právomoc Ústavného súdu SR a ďalších súdov pri ochrane práv fyzických a právnických osôb ... 488
Řehůřek M.: Právna úprava inštitútu verejnej správy de lege ferenda ... 503
Thurzová M.: Postavenie volených funkcionárov obce v pracovných vzťahoch ... 517
Barancová H.: Dohoda o vykonaní práce a zmluva o dielo podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka SR ... 524
Švidroň J.: Aktuálne úlohy autorského práva pri vzniku SR (Habilitačná prednáška) ... 527

Z vedeckého života
Lazar J.: Životné jubileum JUDr. Jozefa Klapáča ... 536
Bujňáková M.: Vedecká konferencia o problematike obchodných spoločností ... 537

Recenzie a anotácie
G. Sartori: Teória demokracie (J. Čipkár) ... 540
J. Imbert: Trest smrti (R. Fico) ... 542

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET