Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(5) )

Články
Colotka P.: Prípis k histórii pojmu "Rechtstaat" ... 353
Bröstl A.: K princípom právneho štátu ... 359
Bárány E.: Zabudnutý predpoklad právneho štátu ... 363
Gerloch A.: Mocenská omezení v právním státě a mocenské zajištění právního státu ... 370
Hohoš L.: Právny štát v postmodernej (?) dobe ... 377
Beneč Š.: Ústavné postavenie prokuratúry ... 385
Orosz L.: Princíp deľby moci v ústavnom systéme Slovenskej republiky ... 391
Dobrovičová G.: Rozhodnutia ústavného súdu Slovenskej republiky a pramene práva ... 401
Macháček L.: Stratégia legitimizácie a legislatívny proces v tvorbe štátnej politiky mládeže v Slovenskej republike ... 407
Čipkár J.: K etickým aspektom právneho štátu ... 416
Večeřa, M.: Moderní stát jako právní a sociální stát ... 421
Gajdošíková Ľ.: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia ... 427
Čambáliková M.: Inštitúcie sociálneho partnerstva a právny štát ... 435
Kanárik I.: Právny štát a politika ... 444
Houbová D.: Právní účinky nálezů Ústavního soudu České republiky ... 451
The Conference "Rechtsstaat" in the History and in the Contemporary Times (Summary) ... 456

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET