Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(5) )

Články
Žitňanská L.: Základné právne predpoklady hospodárskej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky ... 367
Svák J.: Konvergencie v právnych systémoch ... 382
Řehůřek M.: Moderná verejná správa v občianskej spoločnosti ... 399
Mogelská J.: Platná úprava medzinárodnej zmluvy v Slovenskej republike ... 408
Barinková M.: Kvalifikačné a stabilizačné dohody v Zákonníku práce ... 415
Kerecman P.: Trestnoprávne aspekty samovrážd ... 421
Bejček J.: O etice kontrahenta ... 429
Králik J.: Spoločné korene "európskeho práva" ... 435

Z vedeckého života
Vozár J.: Konferencia "Reklama a samoregulácia" ... 442

Recenzie a anotácie
W. Welsch: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota (P. Colotka) ... 444
W. Jens - H. Küng: Menschen würdig sterben (J. Vozár) ... 448

Správy
Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. J. Vozára (V. Kuvíčková) ... 451

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET