Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(5) )

80 rokov časopisu Právny obzor (O. Ovečková) ... 471
Príhlas ku obecenstvu (prevzaré z Právneho obzoru 1917, č. 1, roč. 1) ... 475
Luby, Š.: Založenie Právneho obzoru a začiatky slovenskej písanej právnej vedy (prevzaté z Právneho obzoru 1967, č. 6, roč. 50, š. 490-500) ... 476
Prehľad hlavných a zodpovedných redaktorov časopisu Právny obzor 1918-1997 ... 485

Články
Svák, J.: Nezávislosť súdnictva a zodpovednosť sudcov ... 487
Abrahámová, E.: Interpretačné postupy v práve ... 498
Nikodým, D.: K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a č. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ... 505
Pap, G - Orosz, L.: Voľby prezidenta republiky, ľudové hlasovanie a súvisiace rozhodnutia ústavného súdu v Maďarskej republike ... 509
Lipšic, D.: Problémy právnej úpravy konkurzu a vyrovnania a návrhy de lege ferenda ... 518
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky III ... 536
Grúň, L.: Daňové reformy na pozadí vývoja daňového práva od vzniku Československej republiky do roku 1945 ... 544
Bröstl, A.: K chápaniu práva v právnom štáte (Habilitačná prednáška) ... 556

Z vedeckého života
Seman, T.: Poznatky zo seminára o vzájomnom uznávaní odbornej kvalifikácie ... 565

Recenzie a anotácie
A. Krsková: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia (T. Valent) ... 568
O. Weinberger: Alternative Handlungstheorie. Gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Gerg Henrik von Wrights praktischer Philosophie (A. Bröstl) ... 571
M Večeřa: Teorie sociálního státu (J. Prusák) ... 573

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET