Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(5) )

Články
Hanzel, M.: Niekoľko myšlienok na začiatok konferencie ... 423
Mašľanyová, D.: Diferenciácia trestnej zodpovednosti a kategorizácia deliktov ... 426
Ďurana, V.: Formálno-materiálny prístup k chápaniu trestného činu ... 432
Kalvodová, V.: Novely trestního zákona, změny v českém sankčním systému a princíp soudcovské individualizace ... 439
Nováková, Š.: Trestní odpovědnost právnických osob ... 444
Toman, P.: Náležitosti veku z hľadiska trestnej zodpovednosti ... 447
Kuchta, J.: K problematice přiměřenosti jednání v nutné obraně v českém trestním právu ... 453
Polák, P.: Formy a organizácia prípravného trestného konania, miesto a úlohy Policajného zboru v ňom ... 460
Ivor, J.: Aktuálne problémy zadržania osoby pre účely trestného konania ... 467
Hanzel, M.: Právo občana na spravodlivý súdny proces ... 471
Report from the scientific conference "Material Law and Adjective Law Problems of the Criminal Liability" ... 477

Z vedeckého života
Viktoryová, J.: Sympózium "Etika policajta v Európe zajtrajška" ... 479
Mašľanyová, D.: Vedecká konferencia "Trestnoprávne zásahy do základných ľudských práv a slobôd" ... 485

Recenzie a anotácie
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1938 - 1998. Jubilejní sborník (O. Ovečková) ... 490
Miroslav Had - Luděk Urban, Evropská společenství - první pilíř Evropské unie (E. Benčeková) ... 491
Robert Heuser - Thomas Weigend: Das Strafprozessgesetz der Volksrepublik China in vergleichender perspektive (Zákon o trestnom procese Čínskej ľudovej republiky v porovnávacej perspektíve) (A. Bröstl) ... 494

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET