Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(5) )

Články
Čipkár, J.: Immanuel Kant a jeho koncepcia „večného mieru" ... 365
Beňa, J.: Medzinárodnoprávna rovina kreácie a jestvovania vojnového slovenského štátu ... 381
Somorová, Ľ.: Práva národnostných menšín v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (Habilitačná prednáška) ... 390
Nikodým, D.: Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy Slovenskej republiky ... 404
Mazák, J.: Niektoré otázky uplatnenia nárokov zo zmenky v civilnom spore ... 409
Barancová, H.: K súčasnému stavu a novým úlohám pracovného práva ... 425
Fiala, J.: Společné jmění manželů v ČR ... 434

Recenzie a anotácie
I. I. Lukašuk: Meždunarodnoje pravo. Obščaja časť (J. Azud) ... 450
J. Chovanec: Volebný slovník - voľby prezidenta Slovenskej republiky (M. Gašpar) ... 452
A. Miháliková - Ľ. Horniaková: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi (A. Pauličková) ... 454

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET