Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(5) )

Články
Havlan, P.: Nový český zákon o majetku státu (K charakteru institutů v něm upravených) ... 351
Azud, J.: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (K otázke humanitárnej intervencie) ... 367
Rapant, R.: K niektorým otázkam úpravy princípu verejnosti od pozemkových kníh po kataster nehnuteľností Slovenskej republiky ... 384
Klimková, A.: Proces aproximácie práva ako priorita úspešnej prípravy SR na vstup do EÚ ... 395

Diskusia
Valová, K.: Nemusí byť v právnych predpisoch dodržiavaný zákon o štátnom jazyku? ... 403

Informácie
Varšo, J.: Informácia z rokovania 6. (právneho) výboru na 54. zasadaní Valného zhromaždenia OSN ... 407
Kadečka, S.: Veřejná správa vysokého školství v České republike ... 420

Z vedeckého života
Števček, M.: Verejný ochrana základných práv a slobôd v návrhu novely Ústavy Slovenskej republiky (Správa z odborného seminára) ... 432

Recenzie a anotácie
L. Žitňanská: Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností (O. Ovečková) ... 435
J. Hurdík: Právnické osoby. (Obecná právní charakteristika) (I. Telec) ... 437

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET