Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(5) )

Články
Vetrák, M.: Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky (I. časť) ... 435
Galdunová, K.: Imunita a hlava štátu ... 456
Pala, R.: Überseering a jeho možný dopad na medzinárodné právo obchodných spoločností ... 470
Králičková, Z.: České rodinné právo - vývoj, současný stav a perspektivy ... 487
Martincová, M.: Prokuratúra pri ochrane ústavných práv občanov v trestnom konaní ... 509
Chovancová, K.: Vylúčenie pôsobnosti anglického zákona o rozhodcovskom konaní v bankových úverových zmluvách, uzavretých medzi slovenskou a zahraničnou bankou ... 521

Z vedeckého života
Martincová, M.: Správa zo seminára Prokuratúra v demokratickom a právnom štáte ... 531
Júda, V.: Správa o obhajobe dizertačnej práce JUDr. Eleny Júdovej ... 534

Recenzie a anotácie
Rawls, John: Justice as Fairness. A Restatement Edited by Erin Kelly: The Belknap Press of Harvard University Press (E. Bárány) ... 536
Azud, J.: Medzinárodné právo (M. Laššák) ... 542
Chovanec, J.: Ústava Slovenskej republiky základný zákon štátu (I. Palúš) ... 545
Alexander Dubček: Od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory, výber 1963 - 1992 (J. Chovanec) ... 547
Adamová, K., Křížkovský L.: Stručné dějiny diplomacie (P. Skřejpková) ... 549

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET