Právny obzor

1

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(5) )

Články
Bárány, E.: Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (II. časť) ... 413
Azud, J.: K otázke pojmu „Všeobecné právne zásady uznané civilizovanými národmi ... 429
Manik, R.: Vybrané aspekty kreácie prezidenta Slovenskej republiky ... 440
Lopuch, M.: Vývoj právnej úpravy akciovej spoločnosti na území Slovenska ... 452
Mamojka, M.: Upisovanie a nadobúdanie vlastných akcií ... 469
Kotásek, J.: Překážky bránící předložení nebo protestaci směnky a jejich důsledky ... 477
Šínová, R.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v soukromoprávních věcech v České republice po vstupu do Evropské unie ... 489

Z vedeckého života
Redakčná rada: Ocenenie časopisu Právny obzor ... 499
Barancová, H.: Prvá vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ... 499
Tokár, A.: Letná škola práva Európskej únie na Akadémii európskeho práva pri Európskom univerzitnom inštitúte ... 501

Recenzie a anotácie
David, V. - Malacka, M.: Fenomén mezinárodního terorizmu (J. Azud) ... 504
Ševčík, M. a kol.: Správne právo procesné (K. Tóthová) ... 505
Babčák, V.: Daňové právo (K. Prievozníková) ... 507
Stipta, I.: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918 (R. Jáger) ... 508
Dulak, A. - Dulaková, D. - Smyčková, R.: Vybrané vzory zmlúv a podaní v občianskom práve (R. Šorl) ... 510

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET