Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(5) )

Články
Bárány, E.: Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (II. časť) ... 413
Azud, J.: K otázke pojmu „Všeobecné právne zásady uznané civilizovanými národmi ... 429
Manik, R.: Vybrané aspekty kreácie prezidenta Slovenskej republiky ... 440
Lopuch, M.: Vývoj právnej úpravy akciovej spoločnosti na území Slovenska ... 452
Mamojka, M.: Upisovanie a nadobúdanie vlastných akcií ... 469
Kotásek, J.: Překážky bránící předložení nebo protestaci směnky a jejich důsledky ... 477
Šínová, R.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v soukromoprávních věcech v České republice po vstupu do Evropské unie ... 489

Z vedeckého života
Redakčná rada: Ocenenie časopisu Právny obzor ... 499
Barancová, H.: Prvá vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ... 499
Tokár, A.: Letná škola práva Európskej únie na Akadémii európskeho práva pri Európskom univerzitnom inštitúte ... 501

Recenzie a anotácie
David, V. - Malacka, M.: Fenomén mezinárodního terorizmu (J. Azud) ... 504
Ševčík, M. a kol.: Správne právo procesné (K. Tóthová) ... 505
Babčák, V.: Daňové právo (K. Prievozníková) ... 507
Stipta, I.: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918 (R. Jáger) ... 508
Dulak, A. - Dulaková, D. - Smyčková, R.: Vybrané vzory zmlúv a podaní v občianskom práve (R. Šorl) ... 510

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET