Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (5) )

Obsah

Články
S r e b a l o v á M.: Význam procesných inštitútov všeobecného správneho konania vo vzťahu k nečinnosti správnych orgánov (Habilitačná prednáška) ... 405
H e r c, T.: Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite ... 410
A d a m o v, N.: Vybrané otázky autorského práva v oblasti hudobnej tvorby (II. časť). Právne aspekty zásahov výkonného umelca do autorského diela z hľadiska slovenskej a českej právnej úpravy ... 427
C h o v a n c o v á, K.: Medzinárodná arbitráž investičných sporov a dvojstranné dohody o ochrane investícií ... 437

Informácie
G r ú ň, L.: Niektoré aspekty zahraničných platobných prostriedkov z pohľadu anglického práva ... 457

Z vedeckého života
C s a c h, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Súkromné právo vo východnej Európe – autonómny vývoj alebo právne transplantáty?“ ... 463
Š i r i c o v á, Ľ.: Ohliadnutie za letnou školou Academy of European Law na European University Institute: Sekcia ľudské práva ... 470

Recenzie a anotácie
V o j á č e k, L. – S c h e l l e, K. – K n o l l, V.: České právní dějiny (A. Švecová) ... 473
Š o u š a, J.: Obecní majetek v Čechách 1848–1938: Základy právní úpravy a vývoj komunálního majetku v Čechách v letech 1848–1938 (T. Gábriš) ... 475
V o j á č e k, L. a kol.: Právní dějiny integrující se Evropy (J. Puchovský) ... 476
F i k e n t s ch e r, W.: Law and Anthropology (Právo a antropológia) (D. Krošlák) ... 478
S r e b a l o v á, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu (A. Martvoň) ... 479
B e r a n, K.: Právnické osoby veřejného práva (M. Auxtová) ... 481


Contents

Articles
S r e b a l o v á M.: Importance of procedural institutes of general administrative proceedings in relation to omissions by administrative bodies (Inaugural lecture) ... 405
H e r c, T.: Argument about the Constitutional Order and its compatibility ... 410
A d a m o v, N.: Selected issues of the copyright in musical composition (Part II.). Legal aspects of perfomers’ changes in the authorial work from the viewpoint of the Slovak and Czech legislation ... 427
C h o v a n c o v á, K.: International Investment Arbitration and Bilateral Treaties on Promotion and Protection of Foreign Investments ... 437

Informations ... 457

From ScientificLife ... 463

Book Reviews and Annotations ... 473

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET