Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2010; 93 (5) )

Obsah

Články
H a n u š, L.: Glosa k dosahu a mezím argumentace „a fortiori“ (pokus o nahlédnutí strukturální) ... 423
Z á h o r a, J.: Európska únia a boj proti extrémizmu
... 448
J a n á č, V.: Verejná akciová spoločnosť a možnosť jej reverzibility po novom
... 457
K r u n k o v á, A.: Miestne referendum (vybrané problémy)
... 471
L e c h n e r, T. – R i e g e r, P.: Datové schránky – teorie a realita nového způsobu elektronické komunikace v ČR
... 483

Diskusia
V e s e l ý, J.: Pojetí lékařské služby sociálního zabezpečení v České republice
... 497

Z vedeckého života
D a v a l a, M.: Správa z konferencie Partnerstvá a reforma pre ochranu ľudských práv
... 507

Recenzie a anotácie
L a z a r, J. (ed.): Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe X. Lubyho právnické dni (L. Kirstová)
... 512
Š m i h u l a, D.: Teória štátu a práva (E. Bárány)
... 519
Z a j a d ł o, J.: Po co prawnikom filozofia prawa? (Na čo je právnikom filozofia práva?) (T. Ľalík)
... 522
P e t r á š, E. – P e t r u v, H. – S c h e u, H. Ch.: Menšiny a právo v České republice (J. Beňa)
... 525
S a x o f e r r a t o, B.: Tractatus de insigniis et armis (Traktát o znameniach a erboch) (P. Kukliš)
... 527
M e l z e r, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace (J. Ulaher)
... 528
V a n í č e k, Z.: Právní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích (R. Ivantyšyn)
... 529


Contents

Articles
H a n u š, L.: Comments on the reach and limits of the a fortiori argument (an attempt on a structural insight) ... 423
Z á h o r a, J.: European Union and fight against extremism ... 448
J a n á č, V.: Public trade company and its reversibility according to the law ... 457
K r u n k o v á, A.: Local Referendum (selected problems) ... 471
L e c h n e r, T. – R i e g e r, P.: Data boxes – theory and reality of a new method of electronic communication in the Czech Republic ... 483
.
Discussion ... 497
From Scientific Life ... 507
Book Reviews and Annotations ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET