Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (5) )

Obsah

Članky
B l a h o, P.: Karol Rebro – analýza jeho vedeckého diela ... 403
N i k o d ý m, D.: Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky ...
418
O v e č k o v á, O.: Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry ...
432
C h o v a n c o v á, K.: Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku – Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) II. časť ...
446
J a n á č, V.: Umiestňovanie produktov (Product placement) ...
468
K r á l i č k o v á, B.: Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva ...
481

Diskusia
K l u č k a, J.: K niektorým ústavným a zákonným aspektom praxe Súdnej rady v procese menovania sudcov všeobecných súdov ... 487

Z vedeckého života
O v e č k o v á, O.: Za JUDr. Máriou Kolaříkovou, CSc., rod. Mišíkovou (28. 3. 1936 – 4. 7. 2012) ... 491
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva ... 492

Recenzie a anotácie
C s a c h, K. – D o l e ž a l, T. – H u s á r, J. – S u c h o ž a, J. – G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva (M. Rušin) ... 497
J u r č o v á, M. – P a v e l k o v á, B. – N e v o l n á, Z. – O l š o v s k á, A. – S m y č k o v á, R.: Zastúpenie v súkromnom práve (K. Kirstová) ... 501
V o j č í k, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva (J. Mazák) ... 503
D v o ř á k, T.: Valná hromada s. r. o. (M. Ďurica) ... 505
Š m i h u l a, D.: Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného (P. Vršanský) ... 506


Contents

Articles
B l a h o, P.: Karol Rebro – Analysis of his scientific work ... 403
N i k o d ý m, D.: Constitutional position of the President in the Constitution of the Slovak Republic ... 418
O v e č k o v á, O.: Interpretation and application issues of limitation in commercial law in the light of case law
... 432
C h o v a n c o v á, K.: Enforcement of international arbitration award in the Netherlands – Yukos Capital vs. OAO Rosneft (practical example) Part II
... 446
J a n á č, V.: Product placement
... 468
K r á l i č k o v á, B.: Questions related to application of essential facility doctrine to intellectual property rights
... 481

Discussion
K l u č k a, J.: About some constitutional and legal aspects of the practice of the Judicial Council in the process of appointment of judges of general courts
... 487

From Scientific Life
O v e č k o v á, O.: A visit to JUDr. Mária Kolaříková, CSc., maiden name Mišíková (28. 3. 1936 – 4. 7. 2012)
... 491
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Olomouc Days of Law: Topical issues of Czech law
... 492

Book Reviews and Annotations
C s a c h, K. – D o l e ž a l, T. – H u s á r, J. – S u c h o ž a, J. – G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Professional liability. Liability for damage caused during performance of selected activities with stress on the Europeanisation of delinquent law (M. Rušin)
... 497
J u r č o v á, M. – P a v e l k o v á, B. – N e v o l n á, Z. – O l š o v s k á, A. – S m y č k o v á, R.: Representation in Private law (K. Kirstová)
... 501
V o j č í k, P. et coll.: Intellectual property right (J. Mazák)
... 503
D v o ř á k, T.: General assembly s. r. o. (M. Ďurica)
... 505
Š m i h u l a, D.: Introduction to the theory of international private law (P. Vršanský)
... 506

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET