Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (5) )

Obsah

Články
C s a c h, K.: Kauzálny nexus v judikatúre SR vo vzťahu k profesijnej zodpovednosti ... 431
Š m i h u l a, D.: Právna antropológia – jej prínosy a zlyhania ... 444
K u k l i š, Ľ.: Analógia v správnom trestaní a judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ... 456
Č u n d e r l í k, Ľ. – Š i m o n o v á, J.: Analýza vybraných aspektov colného dohľadu a zodpovednosti za porušenie colných predpisov ... 470
L a c k o, M.: Záruky zaistenia sociálnej úrovne jednotlivca ... 487

Diskusia
A d a m o v, N.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku ... 507

Z vedeckého života
V o z á r, J. – K r o p a j, M.: Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc. ... 529
B r ö s t l, A.: Správa o 26. svetovom kongrese právnej a sociálnej filozofie v Belo Horizonte, 21. – 26. júl 2013 ... 531
G i e r t l, A.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy ... 534
K a p e l, J.: Správa z vedeckého seminára „Ekonomická terminologie v novém soukromém právu z pohledu ekonomické teorie“ ... 538
G r e g u š o v á, A.: Medzinárodná vedecká konferencia Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach ... 540

Recenzie a anotácie
P a v č n í k, M.: Argumentacija v pravu (Od življenskego primera do pravne odločitve). Argumentácia v práve (Od životnej situácie k právnemu rozhodnutiu) (A. Bröstl) ... 543
V y š n ý, P. – P u c h o v s k ý, J. – Š o š k o v á, I.: I. Svetové dejiny štátu a práva (K. Drgo) ... 546
S v á k, J.: Odporúčané právo (N. Ľalíková) ... 551


Contents

Articles
C s a c h, K.: Causal nexus in case-law of SR in relation to professional liability ... 431
Š m i h u l a, D.: Legal anthropology – Its benefits and failures ... 444
K u k l i š, Ľ.: Analogy in administrative punishment and case-law of the Supreme Court of the Slovak Republic ... 456
Č u n d e r .l í k, Ľ. – Š i m o n o v á, J.: Analysis of selected aspects of customs supervision and responsibility of customs offenses ... 470
L a c k o, M.: Guarantees ensuring the social level of the individual ... 487

Discussion
A d a m o v, N.: Liability for damage caused by vehicle operation ... 507

From Scientific Life
V o z á r, J. – K r o p a j, M.: Last goodbye to professor JUDr. Ján Švidroň, CSc. ... 529
B r ö s t l, A.: Report on the 26th World Congress of Philosophy of Legal and Social Philosophy, Belo Horizonte, 21 July – 26 July 2013 ... 531
G i e r t l, A.: Proceedings of the international scientific conference “Ten years in the European ....Union: Relations, issues, problems” ... 534
K a p e l, J.: Report from the Seminar “Economic Terminology in the New Private Law from the View of Economic Theory” ... 538
G r e g u š o v á, A.: International scientific conference „Restorative justice and alternative punishments in theoretical context ... 540

Book Reviews and Annotations
P a v č n i k, M.: Argumentacija v pravu (Od življenskego primera do pravne odločitve). Argumentation in law (From life situation to court decisin) (A. Bröstl) ... 543
V y š n ý, P. – P u c h o v s k ý, J. – Š o š k o v á, I.: I. World history of the state and law (K. Drgo) ... 546
S v á k, J.: Recommended law (N. Ľalíková) ... 551

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET