Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (5) )

Obsah

Články
V a č o k, J.: Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej správy (habilitačná prednáška) ... 425
L a z a r, J.: Vznik a miesto vecného práva v súkromnoprávnom poriadku (I. časť) ... 435
V e č e ř a, M. – U r b a n o v á, M.: Právo a recentní sociální změna ... 455
E l b e r t, Ľ.: Regionalizmus ako nástroj zmeny vo vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva. (Pluralizmus na obzore) I. časť ... 468
J a n á č, V.: Odmeňovanie zamestnancov kapitálovou účasťou v akciovej spoločnosti ... 479
B a l o g, B.: Charakter návrhu prijatého v referende ... 497

Právo a spotrebiteľ
V ý b o c h, J.: Zabezpečenie záväzku dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov podľa § 551 Občianskeho zákonníka a vo vzťahu k niektorým otázkam ochrany spotrebiteľa ... 513

Z vedeckého života
J u r č o v á, M., N o v o t n á, M., Š t e f a n k o, J., Z á m o ž í k, J.: 21. výročná konferencia Common Core of European Private Law: „Vlastníctvo a nerovnosť v 21. storočí“ 12. − 13. jún 2015. Univerzita v Gothenburgu, Švédsko ... 537

Recenzie a anotácie
O v e č k o v á, O. : Premlčanie v obchodnom práve (V. Janáč) ... 542


Contents

Articles
V a č o k, J.: Influence of State Administration on the Functioning of Public Administration Activities. (Habilitation Lecture) ... 425
L a z a r, J.: Origin and place of the law of property in the private law code (Part One) ... 435
V e č e ř a, M. – U r b a n o v á, M.: Law and recent social change ... 455
E l b e r t, Ľ.: Regionalism as a Tool for Change of the Relationship between International and Municipal Law (Pluralism on the horizon), Part One ... 468
J a n á č, V.: Remuneration of employees by capital participation in a joint-stock company ... 479
B a l o g, B.: Character of the proposal adopted by referendum ... 497

Law and consumer
V ý b o c h, J.: Securing of obligation by agreement on deductions from wage and other income according to Section 551 of the Civil Code in relation to some issues of consumer protection ... 513

From Scientific Life
J u r č o v á, M., N o v o t n á, M., Š t e f a n k o, J., Z á m o ž í k, J.: The 21st Annual Common Core of European Private Law: „Property and Inequality in the 21st century“ June 12th-13th, 2015, University of Gothenburg, Sweden ... 537

Book Reviews and Annotations
O v e č k o v á, O. : O. : Limitation in commercial law (V. Janáč) ... 542

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET