Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 5 | Ročník 99 | 2016

English version 
Články

Princípy a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí – náčrt formalizovanej metodológie ... 369
Š t e v č e k, M.

Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu (actio pro socio) – Prvá časť ... 378
G r e g o r o v á Š i r i c o v á, Ľ.

Extrémistická scéna v Slovenskej republike a súčasné trendy ... 401
K u r i l o v s k á, L. – Š i š u l á k, S.

O rozhodovaní politických otázok ústavným súdom Forum Europaeum on Company Groups: Návrh na uľahčenie cezhraničného riadenia skupín spoločností v Európe (preklad Ž. Šuleková) ... 431
Č a p k o v i č o v á, P.

 

Právo a spotrebiteľ

Spotrebiteľské obchody – piaty druh obchodných záväzkových vzťahov ako ochrana spotrebiteľa v obchodných vzťahoch ... 440
J a b l o n k a, B.

 

Z vedeckého života

Udelenie pamätnej medaily Nadácie Štefana Lubyho doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc. ... 447
Z l o c h a, Ľ.

Rozpomienka na profesora Františka Poláčka ... 447
B o r o š, M.

 

Recenzie a anotácie

Lidská práva bez metafyziky: Legitimita v (post)moderní době (Káčer, M.) ... 450
H a p l a, M.

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848 (Švecová, A.) ... 453
M o s n ý, P. – L a c l a v í k o v á, M.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET