Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 5 | Ročník 103 | 2020

English version 

Články

Nepísané ústavné právo (habilitačná prednáška) ... 319
G i b a, M.

Legislatívne pravidlá a ich ochrana ... 343
B a l o g, B.

Premlčanie pri náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva ... 357
D u l a k, A., D u l a k o v á J a k ú b e k o v á, D.

Trestnoprávna vina a zahladenie odsúdenia ... 372
V a ľ o, M.

Zmluvy o poskytnutí finančnej služby – I. časť: Spoločné východiská, základné inštitúty pre správu majetku a inštitút úročenia (v súvislostiach rímskeho a kánonického práva) ... 387
Č u n d e r l í k, Ľ., Č u n d e r l í k Č e r b o v á, V.

Z vedeckého života

Niekoľko poznámok k vývoju čistej právnej náuky (preklad z nemeckého originálu (A. Bröstl) ... 402
J a b l o n e r, C.

Recenzie a anotácie

Ľ a l í k, M. – Ľ a l í k, T.: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár (M. Domin) ... 411

S l e z á k o v á, M., Š i m o n o v á, J., J e d i n á k, P., M i k l o š, P., M a g u r o v á, H., W i n k l e r, M., S l e z á k, P., N á d a s k ý, A., T u r č a n o v á, Z.: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ( M. Kropaj) ... 414

M i l u č k ý, J., R y b n i k á r, S., G á b r i š, T.: Judikatúra vo veciach potravinového práva (M. Srebalová) ... 418

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET