Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 5 | Ročník 104 | 2021

English version 

Články

Opodstatnenie procesnej spravodlivosti ... 333
K á č e r, M.

Úroky z úveru – riešené a otvorené otázky. Podstata úrokov z úveru a ich splatnosť (1. časť) ... 345
O v e č k o v á, O.

Súčasný a budúci stav ochrany spotrebiteľa v nekalej súťaži ... 363
Z l o c h a, Ľ.

Weimarská ústava (2. časť). Hľadanie identity nového štátu ... 375
N e u m a n n, J.

Posudzovanie platnosti vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní ... 389
F e č í k, M., J a k u b á č, R.

Z vedeckého života

Stanleymu L. Paulsonovi k 80. narodeninám ... 400
B r ö s t l, A.

Recenzie a anotácie

K w i a t k o w s k i, P. – S m o l a k, M.: Poznań School of Legal Theory (E. Bárány) ... 403

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET