Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po52023-barany-legal-regulation-

Právna regulácia výkladu práva.

Legal regulation of the interpretation of law.

JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva SAV, v. v. i., Bratislava.

Právny obzor, 106, 2023, No. 5, pp. 375 – 391.

Published online: 20.10.2023

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.5.01

Abstract. Interpretation of law is partially regulated by law. In Central Europe there are norms regulating the interpretation scattered in the introductory parts of codexes. In Anglo-Saxon tradition there are special law interpretation acts. There are conceptual differences in the regulation of law interpretation between these legal cultures. There is internal tension between legal regulation of law interpretation and its the character of creative intellectual activity. Due to this tension the interpretation of law has to be interpreted restrictively. It binds only interpretation in the framework of the process of realisation of law but not the so called doctrinal interpretation.

Key words: interpretation of law, legal regulation, legislation, precedent, international law, law of interpretation

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET