Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po52023-bielikova-impact-of-the-

Vplyv Európskeho výboru pre ochranu údajov na kreovanie kompetencií a vymožiteľnosť práva.

Impact of the European Data Protection Board on competence creation and law enforcement.

Mgr. Ing. Mariana Bieliková, externá doktorandka Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta UK v Bratislave

Právny obzor, 106, 2023, No. 5, pp. 416 – 432.

Published online: 20.10.2023

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.5.03

Abstract. Impact of the European Data Protection Board on competence creation and law enforcement. In the presented scientific article, we briefly analyze the institutional development of the European Data Protection Board. We deal with the analysis of the position of the European Data Protection Board mainly from the point of view of the creator of the European policy in the field of personal data protection, the tasks and competences that it provides mainly on a European scale. At the same time, we analyze the binding nature of decisions and guidelines issued by the European Data Protection Board. We raise the following hypothesis: „The European Data Protection Board guidelines can be considered binding on operators and affected persons and enforce their enforceability from operators and intermediaries without the use of incorporation or adaptation national legislative mechanisms. The conclusions are drawn on the basis of a summary of information arising from the applicable European and Slovak legislation, selected case law of the European Court of Human Rights and selected case law of the Court of Justice of the European Union. In correlation with the description of the decision-making activity of the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic in one selected agenda, namely the agenda of processing of personal data by means of CCTV devices, we conclude that in the conditions of the Slovak Republic, the legal implementation of the EDPB outputs at the national level is largely absent.

Key words: Data Protection, GDPR (General Data Protection Regulation), The European Data Protection Board, tasks and competences, binding and enforceable

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET