Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po52023-kubinec-usiakova-dzimko-

Vplyv rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci plošného odhaľovania informácií o konečných užívateľoch výhod na právny poriadok Slovenskej republiky.

The impact of the decision of the Court of Justice of the European Union in the matter of widespread disclosure of information about the final users of benefits on the legal order of the Slovak Republic.

Doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., Mgr. Jakub Dzimko, Mgr. Klára Krištiaková, Katedra obchodného a finančného práva, Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

Právny obzor, 106, 2023, No. 5, pp. 447 – 460.

Published online: 20.10.2023

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.5.05

Abstract. The authors analyze the Judgment of the Court of Justice of the European Union in joined cases C-37/20 WM and C-601/20 Sovim SA v Luxembourg Business Registers of 22.11.2022 and its impact on the legal regulation of the disclosure of data on the end-user of benefits in the legal order of the Slovak Republic. The authors suggest possible application problems as well as de lege ferenda considerations in relation to this decision and its impact on the Slovak legal order.

Key words: beneficial ownership, commercial register, register of legal persons, register of public sector partners, Court of Justice of the European Union

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET