Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(6) )

Články
Krčová E.: Inštitucionálna štruktúra Európskych spoločenstiev ... 493
Marek K.: Poznámky k leasingu ... 511
Grúň Ľ.: Devízové právo a devízové orgány v ČSR v období medzi dvoma svetovými vojnami ... 524
Hanes D.: Vkladová povinnosť na nepeňažný vklad v spoločnosti s ručením obmedzeným ... 537
Drgonec J.: Právne otázky medicínskych výkonov na plánovanie rodičovstva (II. časť) ... 543
Ivančák P.: Federálny štát - teoretické východiská ... 555

Informácie
Schronk R.: Nové formy zamestnávania a pracovné právo v krajinách EHS ... 563

Z vedeckého života
Bröstl A.: K stému výročiu smrti Rudolfa von Iheringa ... 569
Bröstl A.: Štvrtý Erazmovský seminár o právnej teórii ... 571

Recenzie a anotácie
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Š. Šebesta) ... 573
Legislatures in the policy proces. The dilemmas of economic policy (E. Bárány) ... 575
J. Macur: Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním (J. Čipkár) ... 578

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET