Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(6) )

Články
Dietz A.: Autorské osobnostné právo vo svetle harmonizačných zámerov Komisie Európskeho spoločenstva ... 533
Krsková A.: Slovenské právnictvo a európska deontológia ... 547
Vozár J.: Právo na smrť ... 552
Kukliš P.: Vzťah miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy ... 565
Gašpar M.: Koncepcia vysokej školy a jej možné zakotvenie v pripravovanom zákone o vysokých školách ... 575
Hanes D.: Zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ... 588
Prochotský F.: Poistenie zodpovednosti za škodu (II. časť) ... 598
Černejová A.: Platnosť kartelových dohôd a dohôd o fúzii ... 615
Barancová E.: Právne poistenie pracovníkov ... 621

Z vedeckého života
Fico R.: Zákonodarstvo v právnom štáte ... 627
Ovečková O.: Životné jubileum akademika Viktora Knappa ... 628
Kukliš P.: Za JUDr. Petrom Mozolíkom ... 629
Gašpar M.: In memoriam doc. JUDr. Mikuláša Mikolaja, CSc. ... 630

Diskusia
Vozár J.: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače (Pohľad na problematiku cez súdne rozhodnutia v Rakúsku) ... 632
Fellowships at the Institute of Advanced Legal Studies ... 635
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky. Ročník 1993 ... 636

Celoročný obsah ... 641

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET