Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(6) )

Články
Oman R.: Budúcnosť duševného vlastníctva po Uruguajskom kole GATT ... 545
Drgonec J.: Právo na osobnú slobodu a jeho obmedzenie zo zdravotných dôvodov a úloha zákonného zástupcu pri ochrane osobnej slobody zastupovanej osoby ... 565
Vozár J.: Eutanázia - úvahy de lege ferenda ... 578
Zavacká K.: Mládež v niektorých právnych normách slovenského štátu v rokoch 1943 - 1944 ... 588
Svák J.: Delegovaná legislatíva v Kanade ... 593
Krsková A.: Francúzska právna filozofia cez priezor Archives de Philosophie du droit ... 601

Informácie
Kukliš P.: Podnetné materiály z oblasti miestnej samosprávy ... 608
Pavlova E. I.: Agrárna reforma v Rusku ... 617

Z vedeckého života
Štefanovič M.: XIV. medzinárodný kongres porovnávacej právnej vedy ... 620
Štefanovič M.: Súčasný vývoj úlohy štátu v poľnohospodárstve ... 623
Olešovský S.: O dvoch medzinárodných podujatiach na tému "Autori a autorské organizácie v trhovej ekonomike" ... 625

Recenzie a anotácie
J. a A. Camilleri - J. Falk: The End of Sovereignty? The Polities of Shrinking and Fragmenting World (E. Bárány) ... 628
J. G. Riddall: Jurisprudence (A. Bröstl) ... 632

Celoročný obsah ... 634

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET