Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(6) )

Články
Zavacká K.: Právny štát ako demokratický štát ... 465
Roško R.: K teórii troch druhov občianstva v kontexte budovania právneho štátu ... 469
Pinz J.: Charakteristika práva v moderním právním státě ... 473
Chovanec J.: Ústavnoprávne postavenie národnostných menšín a etnických skupín a právny štát ... 482
Malcevová E.: Súčasné miesto občana v právnom štáte ... 485
Kráľ J.: Ústava Slovenskej republiky a ústavné právo ... 488
Strážnická V.: Medzinárodnoprávna subjektivita Európskych spoločenstiev ... 494
Mathern V.: Úvahy o väzbe ... 505

Informácie
Šebesta Š.: Publikovanie dokumentov, na ktoré odkazuje základná zmluva Slovenskej republiky ... 510
Gašpar M.: K teórii súdnych a mimosúdnych prostriedkov ochrany práv ... 514
Vozár J.: Právna úprava interrupcií v SRN ... 517

Recenzie a anotácie
J. Drgonec: Tlačové právo na Slovensku (J. Vozár) ... 520
A. Bin - Nun: The Law of the State of Israel (A. Bröstl) ... 522
F. Poredoš: Rozdelenie a zjednotenie Nemecka (J. Azud) ... 525

Celoročný obsah ... 527

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET