Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(6) )

Články
Blaho P.: Sedemdesiatpäť rokov založenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ... 453
Sabo M.: K problému primeranosti predmetu zákonného záložného práva ... 458
Ovečková O.: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve ... 460
Bejček J.: K akcesoritě zajistění ... 466
Adamcová Ľ.: Problémy zabezpečenia záväzkov v praxi bánk ... 473
Grúň L.: Niektoré finančnoprávne aspekty zabezpečenia záväzkov ... 478
Patakyová M.: Zabezpečenie záväzkov pri predaji podniku z pohľadu zápisov v obchodnom registri ... 484
Špirko J.: Uznanie záväzkov ako spôsob zabezpečenia obchodných záväzkov ... 488
Kolaříková M.: K niektorým otázkam realizácie záložného práva ... 491
A conference "Securing the Obligations in Commercial Law" ... 496

Z vedeckého života
Sadloňová V.: IV. Lubyho dni - "Duševné vlastnosti v procese transformácie právneho systému" ... 499
Beneč Š.: Európa 2000 - sloboda, demokracia, stabilita. (Konferencia o medzinárodnej spolupráci v boji s organizovaným zločinom a terorizmom) ... 502

Recenzie a anotácie
P. Hajn: Jak jednat v boji s konkurencí (J. Vozár) ... 506
J. Drobník - M. Damohorský: Lesní zákon a předpisy související - Texty s předmluvou ... 508

Správy
Správa z jesennej školy "Právní štát od inštitúcií k postmoderne" (R. Brhlíková) ... 509

Celoročný obsah ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET