Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(6) )

Články
Chovanec, J.: Predpoklady a podmienky vzniku samostatnej Slovenskejr republiky (K piatemu výročiu vzniku SR) ... 577
Ottová, E.: Ius resistendi a občianska neposlušnosť ... 590
Chovancová, J.: Idea spravoslivosti a identifikácia nespravodlivosti ... 597
Orosz, L - Kráľová, Ľ.: Referendum a zmeny ústavy vo Francúzskej republike ... 603
Bejček, J.: K pojmu smluvní svobody ... 608
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky IV ... 616
Schelleová, I.: Současná podoba dovolání v českém civilním procesu ... 626
Fiala, J.: Katastr nemovitostí České republiky (de lege lata) ... 638
Grúň, L.: Daňové reformy na pozadí vývoja daňového práva po roku 1945 ... 649

Informácie
Šmihula, D.: Zvykové právo v islandských ságach ... 659

Z vedeckého života
Tomašovičová, M.: Siedma východoeurópska regionálna konferencia IBA ... 668
Lengyelová, D.: Správa z jesennej školy "Právna zodpovednosť" ... 670
Chovanec, J.: Univerzalizmus a jedinečnosť v diele prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc. ... 672
Beňa, J.: Za docentom Jozefom Fischerom ... 675

Recenzie a anotácie
Ľ. Grúň - J. Králik: Základy finančného práva na Slovensku (M. Mamojka) ... 670
P. Škultéty: Verejná správa a správne právo (J. Chovanec) ... 672
E. A. Lukaševa a kol.: Obščaja teorija prav čeloveka (E. Bárány) ... 506

Celoročný obsah ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET