Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(6) )

Články
Vojčík, P.: Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti ... 497
Patakyová, M.: Význam obchodného registra v právnej úprave obchodných spoločností ... 508
Grúň, L.: Vybrané kapitoly z histórie daňového práva - od zdaňovania motorových vozidiel k cestnej dani ... 519
Barancová, H.: K prípustnosti atypických zmlúv v pracovnom práve ... 533
Košičiarová, S.: Okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania v práve životného prostredia ... 539
Lochmanová, L.: Obchodněprávní úprava podnikání zahraničních osob v České republice ... 551
Schelleová, I.: Deset novel českého konkurzního zákona ... 566

Diskusia o nnovele Obchodného zákonníka - riešené a otvorené problémy
Patakyová, M.: K problematike § 127 Obchodného zákonníka ... 576

Z vedeckého života
Beňa, J.: K 70. narodeninám profesora JUDr., PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. ... 579
Vozár, J.: VIII. Karlovarské právnické dni ... 581

Recenzie a anotácie
M. Čič a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky (J. Trimaj) ... 582
J. Hurdík - I. Telec: Zákon o nadacích a nadačních fondech (P. Vojčík) ... 586
I. Hruškovič: Islamský právny systém a proces jeho formovania (M. Hrvolová) ... 587
S. Košičiarová a kolektív: Právo životného prostredia európskych krajín (E. Kružíková) ... 589

Celoročný obsah ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET