Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(6) )

Články
Bárány, E.: O prirodzenom práve ... 457
Bejček, J.: Možnosti a omezení (post)moderního smluvního práva ... 468
Ovečková, O.: Právna úprava obchodných spoločností v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku ... 477
Saria, G. - Stesslová, M.: K cestovnému šeku podľa nemeckého, rakúskeho a slovenského práva ... 489
Kerecman, P.: Krajná núdza v slovenskom trestnom práve alebo o vzťahoch chránených záujmov ... 504
Grúň, L.: Osemdesiat rokov od vzniku prvej československej meny ... 522

Z vedeckého života
Buchtová, M. - Rybárová, M.: K životnému jubileu prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. ... 538
Bárány, E.: Sedemdesiatiny JUDr. Dušana Nikodýma, CSc. ... 539

Recenzie a anotácie
J. McCormic: Underestanding the European Union. A Concise Introduction (P. Colotka) ... 541
J. Ondřej: Mezinárodně právní úprava kontroly zbrojení (J. Azud) ... 542

Celoročný obsah ... 545

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET