Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(6) )

Články
Vetrák, M.: Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky (II. časť) ... 553
Ovečková, O.: Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie ... 578
Azud, J.: K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte článku 7 Ústavy Slovenskej republiky ... 591
Nikodým, D.: K problematike kontroly v územnej samospráve ... 610
Švidroň, J.: Veda a prax pri ochrane osobnosti ... 626
Kukliš, P.: O princípe subsidiarity vo verejnej správe ... 636

Z vedeckého života
Júdová, E.: Za doc. JUDr. Zoltánom Valentovičom, CSc. ... 650
Tokár, A.: Správa z konferencie „Základné práva v pluralistickej spoločnosti“ ... 651

Recenzie a anotácie
Šutaj, P. - Mosný, P. - Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku (E. Štenpien) ... 655
Kuklík, J.: Mýty a realita takzvaných „Benešových dekrétů“. Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 (K. Zavacká) ... 658
Pavlíček, V.: O české státnosti (Úvahy a polemiky) 1/Český stát a Němci (E. Kačík) ... 664
Pikna, B.: Evropská unie - vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje s medzinárodním terorismem) (M. Tomášek) ... 667
Stelmach, Jerzy: Kodeks argumentacyjny dla prawników (P. Berník) ... 668
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí (J. Tóth) ... 669

Celoročný obsah ... 672

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET