Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(6) )

Články
Nikodým, D.: Správne súdnictvo ... 467
Barancová, H.: Reforma sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky v európskom kontexte ... 477
Vozár, J. - Lapšanský, L.: Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže ... 506
Ovečková, O.: Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy ... 525
Pikna, B.: Posílená spolupráce v evropském právu ... 534
Ngo, T. L.: Veto prezidenta a vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocou v USA ... 542
Návrat, M.: Licenčné zmluvy podľa nového autorského zákona ... 558

Diskusia
Vršanský, P.: Zmluva o Ústave pre Európu ... 565

Z vedeckého života
Švidroň, J.: K 70. narodeninám prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. ... 583
Olšovská, A.: Medzinárodné vedecké stretnutie z oblasti pracovného práva ... 588
Gajdošíková, Ľ.: Správa z konferencie „Nový model sociálneho zabezpečenia” ... 592
Jurčová, M. - Kormuthová, P.: Pracovné stretnutie katedier občianskeho práva z Českej republiky a Slovenskej republiky ... 594
Škreko, A.: Správa z medzinárodnej konferencie Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva - TRIPS AGREEMENT - TEN YEARS LATER (Dohoda TRIPS po desiatich rokoch) ... 596

Recenzie a anotácie
Blaho, P.: Doprava a dopravné prostriedky v prameňoch rímskeho práva (B. Antalová) ... 603

Celoročný obsah ... 606

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET