Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (6) )

Články

O r o s z, L.: O preventívnej kontrole ústavnosti ... 485
J e s e n k o, M.: K ústavnej koncepcii územnej samosprávy v Slovenskej republike ... 503
D a v a l a, M.: Vplyv spravodajskej procedúry Výboru OSN pre ľudské práva na legislatívny vývoj v Slovenskej republike ... 515

Diskusia
H o d á s, M.: Princípy právneho štátu a boj proti terorizmu ... 528

Z vedeckého života
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z medzinárodnej konferencie "Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia" ... 536
G a l a j d o v á, J.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne problémy súčasného sveta (Slovensko a Európska únia ) ... 539
V a r g a, P.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálna spravodlivosť a ľudské práva v ére globalizácie - medzi rétorikou a realitou ... 544
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodnej konferencie Medzinárodná arbitráž a mediácia z pohľadu profesionála ... 545
K r o š l á k, D.: Správa z 1. česko-slovenského sympózia mladých právnych teoretikov ...550 

Recenzie a anotácie
Králik, J.: Kariérny diplomat (Profesnosť, imunity, ceremoniál) (J. Azud) ... 551
Bobek, M. - Komárek, J. - Passer, M. J. - Gillis, M.: Předběžná otázka v komunitárním právu (J. Štiavnický) ... 552

Celoročný obsah ... 561


Articles

O r o s z, L.: On preventive control of constitutionality ... 485
J e s e n k o, M.: Towards the constitutional concept of territorial self-government in the Slovak Republic ... 503
D a v a l a, M.: The Impact of the reporting procedure of the United Nations Human Rights Committee on the legislative development in Slovak Republic ... 515

Discussion ... 528

From Scientific Life ... 536

Book Reviews and Annotations ... 551

Annual Contents ... 561

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET