Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (6) )

Obsah

Články
S e h n á l e k, D.: Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního práva ve vztahu k Listine základních práv a Lisabonské smlouvě ... 485
K á č e r, M.: Domnienky v práve ... 502
H a n u š, L.: K postulátu morální argumentace v právu (základní nástin struktury problému) ... 516
T u z a, J.: Suverén a právo v moderním státě ... 541
K a l e s n á, K.: Ne bis in idem v súťažnom práve ... 550

Z vedeckého života
C o l o t k a, P.: K storočnici narodenia vzdelanca Štefana Lubyho ... 558
M a g u r o v á, H.: Správa z medzinárodnej Jesennej školy práva ... 562
K u r i l o v s k á, L. – J a n á č, V.: Správa z medzinárodnej konferencie v Budapešti Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989 (Štátnosť a symbolika v Strednej Európe po roku 1989) ... 565

Recenzie a anotácie
Š t e n p i e n, E.: Tripartitum (A. Švecová) ... 569
S t r a k a, J.: Lesk a bieda diplomacie (A. Pauličková) .... 572
V o z á r, J.: Postrehy právnika (L. Kurilovská) ... 576
B a b č á k, V. a kol.: Finančné právo a finančná správa (M. Sýkora) ... 578
Ž i t ň a n s k á, L. – O v e č k o v á, O. a kol.: Základy obchodného práva (T. Weissová) ... 580
V a n í č e k, Z.: Zákon o elektronických komunakacích (A. Hedrlín) ... 580

Celoročný obsah ... 582


Contents

Articles
S e h n á l e k, D.: Topical issues of the priority application of the Community law in relation to the Charter of Fundamental Rights and the Lisbon Treaty ... 485
K á č e r, M.: Presumptions in Law ... 502
H a n u š, L.: To moral argumentation postulate in the law (the basic outline of the problem) ... 516
T u z a, J.: Sovereign and law in a modern state ... 541
K a l e s n á, K.: Ne bis in idem in competition law ... 550

From ScientificLife ... 558
Book Reviews and Annotations ... 569
Annual Contents ... 582

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET