Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2011; 94 (6) )

Obsah

Články
N i k o d ý m, D.: Druhá komora parlamentu ... 531
K u k l i š, P.: O verejnosprávnej činnosti (I. časť) ... 545
V o z á r, J. – L a p š a n s k ý, L.: Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku ... 558
Ď u r e c h o v á, J.: K otázkam harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva ... 577
J a n á č, V.: Problematika zastúpenia akcionára na valných zhromaždeniach a niektoré vybrané otázky ... 589
K r á l i č k o v á, B.: Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia ... 601

Z vedeckého života
O v e č k o v á, O.: Prejudiciálna otázka v európskom práve ... 617
O n d ř e j k o v á, J. – O n d ř e j e k, P.: Zpráva z mezinárodní konference Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě ... 618

Recenzie a anotácie
S a n d s, P. – M a c k e n z i e, R. – S h a n y, Y.: Manuál medzinárodných súdov a tribunálov (K. Chovancová) ... 622
P i n z, J.: Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát (E. Bárány) ... 633
H a j n, P.: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (J. Vozár) ... 636
P r o c h á z k a, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii (P. Colotka) ... 639
P a l ú š, I. – J e s e n k o, M. – K r u n k o v á, A.: Obec ako základ územnej samosprávy (P. Kukliš) ... 641
D r g o n e c, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky (J. Chovanec) ... 642
Š t a n g o v á, V.: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu (J. Matejka) ... 645

Celoročný obsah ... 648


Contents

Articles
N i k o d ý m, D.: Second Chamber of Parliament ... 531
K u k l i š, P.: On a public administration activity (Part I) ... 545
V o z á r, J. – L a p š a n s k ý, L.: Comparative advertising in Slovak law ... 558
Ď u r e c h o v á, J.: About harmonization and unification of international commercial law ... 577
J a n á č, V.: The problems with the representation of the shareholder on general assembly and the selected issues ... 589
K r á l i č k o v á, B.: Relationship between Intellectual Property Law and Competition Law in the Slovak and Czech legal order with emphasize on the practice abuse of dominant position ... 601

From Scientific Life
O v e č k o v á, O.: Prejudicial question in European law ... 617
O n d ř e j k o v á, J. – O n d ř e j e k, P.: Report from the international conference Methodology of inter.pretation of law as a guarantee of legal certainty in a contemporary democratic society governed by the rule of law ... 618

Book Reviews and Annotations
S a n d s, P. – M a c k e n z i e, R. – S h a n y, Y.: Manual of international courts and tribunals (K. Chovancová) ... 622
P i n z, J.: Natural law theory and a modern state respecting the rule of law (E. Bárány) ... 633
H a j n, P.: Community and Czech law against unfair competition (J. Vozár) ... 636
P r o c h á z k a, R.: The nation and judges in a constitutional democracy (P. Colotka) ... 639
P a l ú š, I. – J e s e n k o, M. – K r u n k o v á, A.: Municipality as a basis of territorial self-government (P. Kukliš) ... 641
D r g o n e c, J.: Protection of constitutionality by the Constitutional Court of the Slovak Republic (J. Chovanec) ... 642
Š t a n g o v á, V.: Equal treatment and prohibition of discrimination in labour law (J. Matejka) ... 645

Annual contents ... 648

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET