Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (6) )

Obsah

Články
L a z a r, J.: Vznik a miesto vecného práva v súkromnoprávnom poriadku (II. časť) ... 545
E l b e r t, Ľ.: Regionalizmus ako nástroj zmeny vo vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva. (Pluralizmus na obzore) II. časť ... 560
N i k o d ý m, D.: Národná rada Slovenskej republiky v parlamentnej forme vlády ... 571
M a z á k, J. – J á n o š í k o v á, M.: Charta základných práv EÚ v konaní o súlade právnych predpisov: Zatiaľ rutina namiesto doktríny ... 590
N e m e c, J. – K u k l i š, P.: O niektorých lingvistických problémoch v teórii verejnej správy ... 602

Právo a spotrebiteľ
M o r a v č í k o v á, A.: Stanovisko NS SR k žalobným návrhom založeným na zmenke vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa ... 612

Z vedeckého života
H l o b í k o v á, D.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve ... 622

Recenzie a anotácie
M o s n ý, P. – L a c l a v í k o v á, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (J. Drgo) ... 624

Celoročný obsah ... 627


Contents

Articles
L a z a r, J.: Origin and place of the law of property in the private law code. (Part Two) ... 545
E l b e r t, Ľ.: Regionalism as a Tool for Change of the Relationship between International and Municipal Law (Pluralism on the horizon), Part Two ... 560
N i k o d ý m, D.: The National Council of the Slovak Republic in a parliamentary form of government ... 571
M a z á k, J. – J á n o š í k o v á, M.: The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Proceedings on the Conformity of Legal Provisions before the Constitutional Court of the Slovak republic: So far Routine Approach instead of the Doctrine ... 590
N e m e c, J. – K u k l i š, P.: On some linguistic problems in the theory of public administration ... 602

Law and condsumer
M o r a v č í k o v á, A.: Opinion of the Supreme Court of SR to pleas in law based on a promissory note in relation to consumer protection ... 612

From scientific life
H l o b í k o v á, D.: Report from the international scientific conference XII. Luby’s Legal Days. Compensation as Remedy in Private Law ... 622

Reviews and annotations
M o s n ý, P. – L a c l a v í k o v á, M.: History of State and Law in Slovakia II. (J. Drgo) ... 624

Annual Contents ... 627

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET