Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 100 | 2017

English version 

Články

Súdny prieskum parlamentných pravidiel ... 547
B a l o g, B.

O teórii adekvátnej príčinnej súvislosti ... 558
D u l a k, A.

Systém ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ... 576
L a p š a n s k ý, L.

Zneužitie doménových mien v nekalej súťaži ... 595
Z l o c h a, Ľ.

Právo požadovať nadobudnutie akcií (shoot-out právo) ... 611
J a n á č, V.

Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách ... 622
M a g u r o v á, Z. – M a g u r o v á, H.

Informácie

Antidiskriminačná klauzula ... 636
C o l o t k a, P.

Sto rokov Právneho obzoru

Význam založenia a storočnej existencie časopisu Právny obzor ... 640
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

K životnému jubileu profesorky Oľgy Plankovej a spomienkana profesora Karola Planka ... 644
V o z á r, J.

XIII. Lubyho právnické dni ... 646
M a r t i š k o v á, M. – K u č e r o v á, D. – K o r p á š, E.

Recenzie a anotácie

V o z á r, J.: Významní slovenskí právnici – Vladimír Fajnor (J. Mazák) ... 649

M a z á k, J. – J á n o š í k o v á, M. a kol.: Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike (M. Káčer) ... 650

Z a v a c k á, K.: Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (R. Manik) ... 653

N u s s b e r g e r, A., von G a l l, C. (Hrsg.): Rechtsphilosophisches Denken im Osten Europas. Dokumenty a analýza filozoficko-právnych textov z Ruska, Poľska, Maďarska a Česka z I. polovice 20. storočia (B. Wrzochalski) ... 655

Celoročný obsah

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET