Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 102 | 2019

English version 

Články

Autonomie vůle – zhodnocení stavu ... 457
K o d e k, G.

Ústavné zvyklosti – kritika, kontext, reflexie ... 470
N e u m a n n, J.

Vývoj a doktrína konfesijnej neutrality štátu ... 483
G r e g o r, M.

Kontrola priznania a výkonu osobitných a výlučných práv v európskom práve ... 492
L a p š a n s k ý, L.

Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hopodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ... 509
M a r e k, K.

Vybrané aspekty uplatňovania nárokov z kolízie doménových mien s právami na označenie ... 524
Z l o c h a, Ľ.

Z vedeckého života

Správa z konferencie XIV. Lubyho právnické dni: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve ... 535
J u r č o v á, M., C s a c h, K.

13. ročník European Company and Financial Law Review Symposium ... 538
D o l n ý, J.

Bratislavské rozpravy o správnom práve ... 540
G r e š o v á, L., J a k u š o v á, V.

Recenzie a anotácie

P r o c h á z k a, R.: Kráľ otec. Od Kováča po Kisku alebo načo nám je prezident (M. Káčer) ... 542

K a r f í k o v á, M. a kol.: Teorie finančního práva a finanční vědy (Ľ. Čunderlík) ... 545

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET