Právny obzor

1

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Uplatňovanie práva na náhradu škody v dôsledku zneužitia súťažného práva EÚ (základné východiská).

Exercise of the right to compensation for damage due to abuse of EU competition law (basic principles).

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., Institute of State and Law of Slovak Academy of Sciences

Právny obzor, 104, 2021, No. 6., pp. 443 – 457.

Published online: 30.12.2021

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.6.03

Abstract. According to the case law of the Court of Justice of the EU, every injured party has the right to compensation due to the abuse of participation in competition. Competition authorities cannot rule on private law claims arising from breaches of public competition law, as this jurisdiction lies exclusively with the national courts. Any infringement of competition law is undesirable because it is linked to an interference with the competition system as a whole, as well as with an interference with the property sphere of the persons concerned. The author points to the development of private enforcement at EU level before the entry into force of the Private Enforcement Directive, discusses the development of the Court’s approach to claiming damages for breaches of competition law,the Private Enforcement Directive and the Competition Compensation Act.

Key words: Competition, Damage, Compensation, Directive 2014/104/EU, Legal Action, Enforcement, Article 101 TFEU, Act No. 350/2016 Coll

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET