Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Rýchlosť trestného konania a dokazovanie.

Speed of criminal proceedings and evidence.

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
Doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Právny obzor, 105, 2022, No. 6, pp. 507 – 521.

Published online: 22.12.2022

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.6.04

Abstract. The paper deals with the issue of evidence in the pre-trial procedure and the application of the basic principles relating to the taking of evidence in the conditions of the Slovak Republic. Authors summarized the most important basic principles applicable to evidence, pointing out their considerable importance.

Key words: criminal procedure, evidence, accused, presumption of innocence, principles, court

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET