Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 7 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(7) )

Články
Krsková A.: K nášmu kultúrnemu a politickému smerovaniu ... 581
Krčová E.: Právny poriadok Európskych spoločenstiev ... 593
Černejová A.: Výhradné distribučné dohody v práve Európskych spoločenstiev ... 610
Kregar J. - Smerdel B. - Šimonovič I.: Nová Ústava Chorvátskej republiky: základné myšlienky, princípy a inštitúty ... 620
Ovečková O.: Slušnosť v obchodných vzťahoch ... 632
Hanes D.: Premena akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným ... 639
Barancová H.: Sociálno - ekonomické práva pri prechode na trhovú ekonomiku ... 653
Drgonec J.: AIDS: Ochrana spoločnosti na hranici diskriminácie ... 666

Informácie
Šebesta Š.: Pramene k postaveniu a pôsobeniu Európskeho spoločenstva ... 676
Informácie o kurzoch a študijných pobytoch ... 679

Z vedeckého života
Mikolaj M.: Zborník prednášok z vedeckého seminára na tému Miestna samospráva a štátna správa ... 681

Recenzie a anotácie
J. Chovanec - P. Mozolík: Voľby do Federálneho zhromaždenia ČSFR a Slovenskej národnej rady (T. Horváthová) ... 687

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET