Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 8 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(8) )

Články
Colotka P.: Esej o genéze občianskej spoločnosti a právneho štátu (II. časť) ... 689
Gašpar M.: K niektorým otázkam zvrchovanosti súčasných vlád ... 707
Drgonec J.: Právne otázky eutanázie ... 720
Kirstová K.: Nová evidencia nehnuteľností ... 736
Grúň Ľ.: Právna úprava menových a devízových vzťahov na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 ... 750
Krčová E.: Perspektívy Európskych spoločenstiev po 46. zasadnutí Európskej rady v Maastrichte ... 768

Informácie
Šebesta Š.: Nové pramene o vývoji orgánov a inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe ... 776

Recenzie a anotácie
G. W. Hegel: Základy filosofie a práva (J. Čipkár) ... 781
J. Chovanec - P. Mozolík: Ústava Slovenskej republiky (P. Kukliš) ... 783
K. Hannak: Handelsrecht (P. Zajac) ... 784
Kolektív: Environmental Risk. A legal quide to prevention and cure worldwide (J. Pirč) ... 786

Správy
Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. Eriky Krčovej na tému Právny poriadok Európskych spoločenstiev a ČSFR (V. Valentová) ... 789

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET