Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 9 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(9) )

Články
Medzinárodné sympózium "Pracovné a sociálne zákonodarstvo v trhovej ekonomike" ... 793
Barancová E.: Trhové hospodárstvo - pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia ... 795
Maydell: Systém dávok v SRN ... 804
Schronk R.: Súčasný stav a ďalší vývoj pracovného zákonodarstva v ČSFR ... 816
Tomandl Th.: Súčasný stav a ďalší vývoj sociálneho zákonodarstva v Rakúsku ... 822
Woleková H.: Sociálnoprávna reforma a politika ... 835
Mazal W.: Súčasný stav a vývoj rakúskeho zákonodarstva v oblasti pracovného práva ... 840
Biagi M.: Všeobecný prehľad o talianskych pracovných vzťahoch. Inštitucionálny rámec ... 850
Jonczyk J.: Vývoj poľského pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia ... 861
Nekrosius I.: Problémy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia na ceste k trhovému hospodárstvu v Litve ... 869
Kaufmann O.: Politika trhu práce a ochrana proti riziku nezamestnanosti ... 876
Matlák J.: Problémy a perspektívy nemocenského poistenia v ČSFR ... 885
Vladárová M.: Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie ... 889

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET