Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po12023-santa-szabova-public-pro

Verejné obstarávanie a machinácie s ním spojené

Public procurement and related machinations

Doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL. M., MBA., Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach

Právny obzor, 106, 2022, No. 1, pp. 12 – 32.

Published online: 20.2.2023

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.1.02

Abstract. In the presented article, its authors focus on the issue of public procurement, which they analyse from several points of view, starting with the basic legal regulation and the interpretation of some of its terms. They pay particular attention to the application problems that they identify in practice in the field of criminal law with an emphasis on the concept of damage and the current legislative process that responds to this situation. In this context, the authors focus on the Criminal Code and its provision § 266 entitled “Machinations in public procurement and public auction” both from the point of view of de lege lata and de lege ferenda.

Key words: public procurement, machinations, Criminal Code, damage, principles, contract value, contract

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET