Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 1 | Ročník 106 | 2023

English version 

Články

Ústavný status predsedu vlády ... 3
G i b a, M.

Verejné obstarávanie a machinácie s ním spojené ... 12
Š a n t a, J., S z a b o v á, E.

Právo nebyť stíhaný a (ne)existencia opravného prostriedku ... 33
N o é, G.

Na rozmedzí medzi zákonnosťou väzby a nestrannosťou sudcu v trestnom konaní ... 51
M o k r á, I.

Z vedeckého života

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie ESHTE/INATEL ... 64
J u r č o v á, M.

Správa z XVIII. ročníka konferencie o histórii advokácie ... 68
M a n i k, R.

Správa z II. ročníka konferencie o pozemkovom práve ... 71
J a k u b á č, R., Š o l t ý s o v á, Ľ.

Správa z Jesennej školy práva 2022 ... 74
P a v l i n s k ý, R.

Recenzie a anotácie

H a p l a, M., F r i e d e l, T. a kol.: Profesní etika právniků (L. Berdisová) ... 77

G r e g o r, M.: Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov (J. Ivančík) ... 80

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET