Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 1 | Ročník 107 | 2024

English version 

Články

Neodkladné opatrenia v súdnej ochrane proti nekalej súťaži ... 3
V o z á r, J.

Vznik a zánik Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky ... 24
G i b a, M., P a ž i t n ý, F.

Vstup prokurátora do správneho súdneho konania ... 41
G e f f e r t o v á, H.

Aplikačné osobitosti v konaní o priznaní nemajetkovej ujmy z dôvodu nezákonne vedeného trestného stíhania ... 54
M o k r á, I.

Trestnoprávny postih dezinformácií v podmienkach Slovenskej republiky ... 67
K o r d í k, M., K o p r d a, N.

Z vedeckého života

Správa z konferencie Bratislavské právnické fórum 2023. Sekcia správneho práva ... 79
F i l a g o v á, L.

Recenzie a anotácie

Č e n t é š, J., H a m r a n o v á, D.: Drogové trestné činy (L. Miklóssyová) ... 84

B e r á n e k, J.: Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci (M. Gregor) ... 86

N o v o t n ý, J.: Čtení. Reflexe. Interpretace. Elementární úvod do práce s textem (R. Jakubáč) ... 89

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET