Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 4 | Ročník 104 | 2021

English version 

Články

Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavania ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky (habilitačná prednáška) ... 271
B r e i c h o v á - L a p č á k o v á, M.

Pasívna legitimácia pri zásahoch do cti, dôstojnosti a dobrej povesti výrokmi osôb použitých pri informovaní o výkone verejnej moci (2. časť) ... 291
K e r e c m a n, P.

Demisia vlády z dôvodu demisie jej predsedu ... 306
G i b a, M.

Sekulárny štát ako neúspešný projekt (?) ... 318
N e u m a n n, J.

Recenzie a anotácie

P l e g e r, W.: Sokrates. Zur dialogischen Vernunft. K dialogickému rozumu (A. Bröstl) ... 329

D o m i n, M. – B u j ň á k, V.: Zákon o politických stranách a politických hnutiach. Komentár (F. Pažitný) ... 331

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET