Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 5 | Ročník 102 | 2019

English version 

Články

První zásada soukromého práva (Zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry) ... 375
E l i á š, K.

K některým otevřeným problémům právní odpovědnosti ... 390
B e j č e k, J.

Uzatvorená obchodná spoločnosť ... 411
J a n a č, V.

K náboženskej neutralite Slovenskej republiky v kontexte ratifikácie zmlúv so Svätou stolicou ... 424
B e r d i s o v á, L.

Diskusia

Ešte raz k vymedzeniu predmetu a účinkov premlčania v návrhu novely Občianskeho zákonníka ... 435
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

12. ročník European Company and Financial Law Review Symposium Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 28. septembra 2018 v Madride ... 443
M r á z o v á, Ž.

Recenzie a anotácie

V o z á r, J.: Augustín Ráth, prvý slovenský rektor Univerzity Komenského (M. Gajdošová) ... 447

T o m á š e k, M.: Právní systémy Dálného východu II. (A. Bröstl) ... 450

H o l l ä n d e r, P.: Priesečníky umenia a práva (B. Balog) ... 453

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET