Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Nová stránka 1

Podchytenie štátnej pomoci poskytovanej podnikom v dôsledku pandémie COVID-19 v európskom protimonopolnom práve.

Capture of state aid provided to businesses as a result of the COVID-19 pandemic in European antitrust law.

Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD., Institute of State and Law of Slovak Academy of Sciences, v. v. i.

Právny obzor, 105, 2022, No. 5. pp. 369 – 391.

Published online: 21.11.2022

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.5.01

Abstract. The COVID-19 pandemic has caused the need for massive state aid to strengthen businesses in the member states of the European Union. The European Commission promptly adopted a soft law act in which it offered member states various instruments for providing state aid to businesses and specified the conditions and indicators upon fulfillment of which it will consider the provided state aid compatible with the internal market.

Key words: COVID-19, competition, state aid, compatibility with the internal market

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET