Právny obzor

1

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 105 | 2022

English version 

Články

Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných (inauguračná prednáška) ... 445
G a j d o š o v á, M.

Správne súdnictvo v systéme deľby moci ... 469
T o m a š, L.

Zneužitie dominantného postavenia na digitálnom trhu ... 497
K a l e s n á, K.

Rýchlosť trestného konania a dokazovanie ... 507
K u r i l o v s k á, L., Š i š u l á k, S.

Uplatnenie force majeure v medzinárodnom investičnom práve v súvislosti s pandémiou COVID-19 ... 522
C h o v a n c o v á, K.

Z vedeckého života

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Zelené ambície pre udržateľný rozvoj: minulosť, súčasnosť a budúcnosť ... 536
P a n i g a j, J.

Správa z konferencie: Bratislavské právnické fórum 2022 (sekcia správneho práva) ... 537
J a k u b á č, R., F i l a g o v á, L.

Recenzie a anotácie

P e r e g r i n, J.: Člověk jako normativní tvor. (E. Bárány) ... 541

Celoročný obsah ... 544

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET