Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 106 | 2023

English version 

Články

Duálna právna úprava obchodných vzťahov (riešené a otvorené otázky) ... 483
O v e č k o v á, O.

Ústavnoprávne požiadavky prípustnosti obmedzenia práva na informácie držané štátom ... 502
L a p š a n s k ý, L.

O podobách verejnej správy ... 521
K u k l i š, P.

Intersexuálne športovkyne ako hnacia sila transnacionálnej ochrany ľudských práv ... 543
S v á k, J.

Umelé ukončenie tehotenstva v kríze: parlamentná deliberácia o podmienkach interrupcií počas pandémie COVID-19 ... 567
B e r d i s o v á, L.

Z vedeckého života

Správa z XVI. ročníka medzinárodného právnického bienále Lubyho právnické dni ... 584
J u r č o v á, M., H l u š á k, M.

Ocenenie časopisu Právny obzor prestížnou cenou Karlovarských právnických dní ... 587
O v e č k o v á, O.

Recenzie a anotácie

P e r n ý, L.: Utopisti (D. Šmihula) ... 589

Celoročný obsah ... 594

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET